TIETOSUOJASELOSTE

Kumous Career Partners Oy
Y-tunnus: 2853167-1
Osoite: Porkkalankatu 22 A 4krs., 00180 Helsinki
p. 050-5667888
sähköposti: [email protected]

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Minna Rantama
p. 050-5667888
sähköposti: [email protected]

Henkilörekisterin nimi

Kumous Career Partners Oy:n maksuttomien verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimittaa rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän sopiman mukaisesti rekisteröidylle hänen tilaamansa ilmainen opas, webinaari, muu sisältö tai verkkopalvelu. Tätä tarkoitusta varten rekisterinpitäjä pyytää rekisteröidyltä seuraavat henkilötiedot: etunimi ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös toimittaa rekisteröidylle vinkkejä työnhaku- ja uraaiheisiin liittyen. Vinkit saattavat ajoittan sisältää myös rekisterinpitäjän palveluiden markkinointia.

Rekisteröidyin antama suostumus tietojen käsittelyyn kerätään lomakkeella sisällön tilaamisen yhteydessä. Sopimussuhde syntyy, kun rekisteröity luovuttaa tietojaan (etunimi, sähköposti) ilmaisen sisällön perille toimittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä

  • Rekisteröidyltä itseltään
  • Lisäksi rekisterinpitäjälle tallentuu tieto siitä, onko rekisteröity avannut hänelle lähetettyjä sähköposteja tai klikannut niissä olevia linkkejä
Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyn etunimi ja sähköpostiosoite saadaan rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi rekisterinpitäjälle tallentuu tieto siitä, onko rekisteröity avannut hänelle lähetettyjä sähköposteja tai klikannut niissä olevia linkkejä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja säilytetään Mailerlite.com -järjestelmässä, joka on suojattu pilvipalvelu (henkilötietojen käsittelijä). Rekisterinpitäjä sopii henkilötietojen käsittelijän kanssa henkilötietojen turvallisesta käsittelystä DPA:n (Data Processing Agreement) mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijä tai rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä tekee tarvittavat toimenpiteet tietomurtojen minimoimiseksi esimerkiksi siten, että henkilötietoja ei koskaan säilytetä henkilökohtaisilla tietokoneilla tai tulosteta.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kunnes rekisteröity pyytää poistamaan tiedot tai peruuttaa tilauksen. Lisäksi rekisterinpitäjä poistaa jokaisen kalenterivuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana niiden rekisteröityjen tiedot, jotka eivät edellisen kalenterivuoden aikana avanneet yhtäkään sähköpostiviestiä tai muuten osoittaneet kiinnostustaan jatkaa tilaajana.

Rekisteröity voi milloin tahansa lopettaa tilauksen jokaisesta viestistä löytyvän linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Lisäksi rekisteröitynyt voi pyytää poistamaan kaikki hänestä tallennetut tiedot (kts. alla Oikeus tietojen poistamiseen) lähettämällä tästä pyynnön osoitteeseen [email protected]

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai muuhun profilointiin. Rekisterinpitäjä saattaa kuitenkin järjestää rekisteröityjä erilaisiin tilaajalistoihin sen mukaan, mitä ilmaisia oppaita, webinaareja tai muuta sisältöä rekisteröity on tilannut. Tämän käsittelyn tarkoitus on varmistaa että rekisterinpitäjä ei tarjoa samoja vinkkejä useaan kertaan samalle rekisteröidylle. Tietoa siitä, onko rekisteröity avannut hänelle lähetettyjä sähköpostiviestejä tai klikannut niissä olevia linkkejä saatetaan myös käyttää ylläkuvattuun tarkoitukseen sekä kohdassa "Tietojen säilytysaika" kuvatun kiinnostuksen jatkaa tilaajana määrittelyyn. Käsittely ei vaaranna rekisteröidyn oikeuksia, sillä sitä ei käytetä merkittävään päätöksentekoon eikä sen perusteella evätä rekisteröidyltä palveluita.

Jos rekisteröity liittyy myös rekisterinpitäjän maksullisten verkkopalveluiden käyttäjäksi ja hyväksyy tämän erillisellä sopimuksella, hänen aiemmin kerättyjä henkilötietojaan (etunimi, sähköpostiosoite) tai tietoja siitä, onko hän avannut sähköpostiviestejä tai klikannut niissä olevia linkkejä, saatetaan käyttää asiakasryhmän määrittelyn tarkoituksessa.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Maksuttomat oppaat, verkkokurssit, blogikirjoitukset ja uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Kumous – Uusi Työnhaku -sivuston ylläpitäjien hallinnassa hallinnassa, eivätkä he vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]